با حضور تیم بازرسی شرکت الکترود یزد مورخ ۲۲/۷/۹۴ در محل کارگاه شرکت تهران جنوب واقع در کرمانشاه PQR مربوط به خط لوله انتقال گاز بیستون – کرمانشاه بر روی لوله ۳۰″  به ضخامت ۰٫۳۷۵″ از نوع SIX60 با الکترود E6010 & E8010-P1 توسط ۲ جوشکار آقایان علی بهادریان و علی پرور انجام گرفت.

این تست با حضور نماینده دستگاه نظارت آقای مهندس مشکین نام از شرکت قدس نیرو و سرپرست کارگاه تهران جنوب آقای مهندس حقیقی و هم چنین مدیر اجرای تهران جنوب آقای مهندس فرهمندیان انجام شد که از لحاظ اجرای جوشکاری (V.t) مورد تأیید قرار گرفت و در محل پروژه تست رادیو گرافی (R.t) بر روی قطعه مذکور انجام شد که عیبی مشاهده نگردید و مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد جهت انجام تست های مکانیکال به تهران آزمایشگاه رازی ارسال می گردد.
در روز شنبه مورخ ۹/۸/۹۴ با حضور نماینده کارفرما و نماینده دستگاه نظارت تست¬های مکانیکال مربوط به PQR مذکور شامل تست های کشش و خمش و نیکپ برکپ در محل آزمایشگاه رازی انجام گرفت که تمامی تست ها مورد تأیید واقع شد.
لازم به توضیح است خط لوله انتقال گاز ۳۰″ بیستون – کرمانشاه به طول ۳۵ کیلومتر انشعاب از خط لوله ششم سراسری که کارفرمای این پروژه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و نظارت شرکت مهندسی قدس نیرو و پیمانکار اجرایی آن شرکت تهران جنوب می باشد.

(لازم به ذکر است که این عکس مربوط به این پروژه نیست و فقط جنبه تزیینی دارد.)