موارد مصرفی برای فولاد های کم الیاژ

 

SMAW:

ردیف کد EN کد AWS کد محصول
۱ E 46 5 1 Ni B 32 H5 E7018-G YE7018-G.08
۲ E7018-G YE7018-G.05
۳ E 46 5 Z B 32 E8018-G YE8018-G.08
۴ E 46 5 Mn1Ni B 42 H5 E8018-G YE8018-G.15
۵ E 46 6 2Ni B 32 H5 E8018-C1 YE8018-C1.68
۶ E 46 6 3Ni B12 H5 E8016-C2 YE8016-C2
۷ E Mo B 42 H5 E7018-A1 YE7018-A1
۸ E 50 4 MnMo B 42 H5 E8018-G YE8018-G.70
۹ E 55 4 MnMo B 120 20BH E9018-D1 YE9018-D1
۱۰ E10018-D2 YE10018-D2
۱۱ E 69 4 Mn2NiCrMoB 42 H5 E11018-G YE11018-G
۱۲ E 89 6 Z B 42 H5 YE42 H5
۱۳ E Cr Mo 1 B 42 H5 E8018-B2-H4R YE8018-B2-H4R
۱۴ E CrMo2 B 42 H5 E9018-B3 YE9018-B3
۱۵ E CrMo5 B 42 H5 E8015-B6 YE8015-B6
۱۶ E CrMo9 B 42 H5 E8015-B8 YE8015-B8
۱۷ E CrMo 91 B 42 H5 E9015-B9 (nearest) YE9015-B9
۱۸ E9018-G YE9018-G.16
۱۹ E 46 6 2NiB 32 H5 E8018-C1 YE8018-C1.75S
۲۰ E 42 6 Mn1Ni B 32 H5 E7018-G YE7018-G.76S
۲۱ E 50 6 Mn1Ni B 12 H5 E8016-G YE8016-G
۲۲ E 55 6 Mn1NiMo B T 32 H5 E9018-G YE9018-G.98S
۲۳ E 62 5 Mn2NiMo B 42 E10018-M YE10018-M
۲۴ E 69 5 Mn2NiMo B 32 H5 E11018-M YE11018-M
۲۵ E 42 2 C 21 E7010-G YE7010-G
۲۶ E 46 3 1Ni C 21 E8010-G YE8010-G
۲۷ E 50 2 1NiMo C 21 E9010-G YE9010-G
۲۸ E 42 2 Mo C 21 E7010-A1 YE7010-A1