بازدید مدیران شرکت مهندسی توسعه گاز و شرکت دانیال پترو

yazd-electrode

مشارکت مجموعه الکترود یزد در طرح گرمسیری

مشارکت مجموعه الکترود یزد در طرح گرمسیری یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی تاریخ ایران در حوزه منابع آبی و کشاورزی محسوب می شود. طرح گرمسیری یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی تاریخ ایران در حوزه منابع آبی و کشاورزی محسوب می شود.