بازدید مدیران شرکت مهندسی توسعه گاز و شرکت دانیال پترو
این بازدید در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸انجام گردید.

در این بازدید مدیران این شرکت با امکانات و توانمندیهای شرکت الکترود یزد آشنا شدند.